Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020300106147 12-JUN-12 08-JUL-21 150000 19 Days
2 030600252606 28-JAN-16 08-JUL-21 31000 19 Days
3 020800102258 28-OCT-14 08-JUL-21 100000 19 Days
4 020800113620 27-AUG-15 08-JUL-21 100000 19 Days
5 100000103122 22-APR-18 08-JUL-21 250000 19 Days
6 11462796 28-DEC-03 08-JUL-21 200000 19 Days
7 011000142926 23-DEC-14 08-JUL-21 50000 19 Days
8 020800078562 27-DEC-12 29-JUN-21 300000 28 Days
9 021800039326 21-OCT-13 29-JUN-21 50000 28 Days
10 021800041877 27-MAR-14 29-JUN-21 50000 28 Days
11 100000197441 28-JAN-20 29-JUN-21 120000 28 Days
12 100000043042 26-JAN-17 29-JUN-21 40000 28 Days
13 011000045406 27-DEC-09 28-JUN-21 100000 29 Days
14 100000054040 27-APR-17 28-JUN-21 50000 29 Days
15 100000118951 28-AUG-18 28-JUN-21 50000 29 Days
16 100000073366 26-OCT-17 28-JUN-21 70000 29 Days
17 012000794383 23-MAR-15 28-JUN-21 42000 29 Days
18 100000139315 27-DEC-18 28-JUN-21 400000 29 Days
19 011400196013 07-APR-13 28-JUN-21 70000 29 Days
20 100000086945 28-DEC-17 26-JUN-21 400000 1 Month 1 Day
21 020800104256 23-DEC-14 26-JUN-21 400000 1 Month 1 Day
22 100000097442 26-FEB-18 26-JUN-21 300000 1 Month 1 Day
23 03644720 28-DEC-06 26-JUN-21 50000 1 Month 1 Day
24 041700051819 16-JUN-09 24-JUN-21 35000 1 Month 3 Days
25 03621898 11-JUN-06 24-JUN-21 100000 1 Month 3 Days
26 010100249070 27-DEC-09 24-JUN-21 500000 1 Month 3 Days
27 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1500000 1 Month 3 Days
28 020500194718 28-JUN-10 24-JUN-21 75000 1 Month 3 Days
29 100000019484 27-OCT-16 24-JUN-21 300000 1 Month 3 Days
30 020800084340 28-MAY-13 21-JUN-21 80000 1 Month 6 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 020300106147 12-JUN-12 08-JUL-21 150,000 19 Days
32 030600252606 28-JAN-16 08-JUL-21 31,000 19 Days
33 020800102258 28-OCT-14 08-JUL-21 100,000 19 Days
34 020800113620 27-AUG-15 08-JUL-21 100,000 19 Days
35 100000103122 22-APR-18 08-JUL-21 250,000 19 Days
36 11462796 28-DEC-03 08-JUL-21 200,000 19 Days
37 011000142926 23-DEC-14 08-JUL-21 50,000 19 Days
38 020800078562 27-DEC-12 29-JUN-21 300,000 28 Days
39 021800039326 21-OCT-13 29-JUN-21 50,000 28 Days
40 021800041877 27-MAR-14 29-JUN-21 50,000 28 Days
41 100000197441 28-JAN-20 29-JUN-21 120,000 28 Days
42 100000043042 26-JAN-17 29-JUN-21 40,000 28 Days
43 011000045406 27-DEC-09 28-JUN-21 100,000 29 Days
44 100000054040 27-APR-17 28-JUN-21 50,000 29 Days
45 100000118951 28-AUG-18 28-JUN-21 50,000 29 Days
46 100000073366 26-OCT-17 28-JUN-21 70,000 29 Days
47 012000794383 23-MAR-15 28-JUN-21 42,000 29 Days
48 100000139315 27-DEC-18 28-JUN-21 400,000 29 Days
49 011400196013 07-APR-13 28-JUN-21 70,000 29 Days
50 100000086945 28-DEC-17 26-JUN-21 400,000 1 Month 1 Day
51 020800104256 23-DEC-14 26-JUN-21 400,000 1 Month 1 Day
52 100000097442 26-FEB-18 26-JUN-21 300,000 1 Month 1 Day
53 03644720 28-DEC-06 26-JUN-21 50,000 1 Month 1 Day
54 041700051819 16-JUN-09 24-JUN-21 35,000 1 Month 3 Days
55 03621898 11-JUN-06 24-JUN-21 100,000 1 Month 3 Days
56 010100249070 27-DEC-09 24-JUN-21 500,000 1 Month 3 Days
57 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1,500,000 1 Month 3 Days
58 020500194718 28-JUN-10 24-JUN-21 75,000 1 Month 3 Days
59 100000019484 27-OCT-16 24-JUN-21 300,000 1 Month 3 Days
60 020800084340 28-MAY-13 21-JUN-21 80,000 1 Month 6 Days

Prev1234NextLast ›